OŚ-II-KLI/0717/5-3/08

Warszawa, dnia 25 lipca 2008 r.

Do: Pan Adam Piwocki

W odpowiedzi na Pana pytania [zobacz >>>] w sprawie segregacji odpadów na terenie m. st. Warszawy, informuję co następuje:

1. Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2006 r. Nr 146, poz. 4803), nie uwzględniają wymagań dotyczących podpisywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z jedną firmą. W związku z tym, podpisując umowę na segregację odpadów, może być to inna firma niż ta, która odbiera zmieszane odpady komunalne.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników na zmieszane odpady komunalne została określona Regulaminie […] i nie może być zmieniona. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że zapisy § 17 ust. 2 ww. Regulaminu […] dopuszczają zbieranie odpadów w workach o pojemności od 60 do 120 litrów, przy zachowaniu kolorystyki i oznaczeń zgodnie z § 15 ww. Regulaminu […].Regulacja ta stosowana jest często wśród właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, gdzie zamieszkuje jedna osoba. Ze względu na zagrożenie sanitarne, częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych cyt. „przynajmniej raz na dwa tygodnie” została uzgodniona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Powołany Regulamin […] zgodnie z zapisami ustawy powinien określać średnią ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym biorąc pod uwagę liczbę osób w nim zamieszkałych. Dlatego właśnie w zapisach § 13 ww. Regulaminu […], zgodnie z prowadzonym monitoringiem odpadów komunalnych, podano wielkość 0,05 m3 – 50 litrów jako średnią ilość odpadów wytwarzaną w ciągu tygodnia przez jedną osobę. Pragnę zwrócić również uwagę, że w tej sytuacji worek 60 litrowy z odpadami zmieszanymi z domku zamieszkałego przez jedną osobę nie prowadzącą selektywnej zbiórki powinien być odbierany mniej więcej raz na tydzień. Powołany Regulamin […] narzuca na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz dopuszcza kompostowanie na własne potrzeby odpadów organicznych co powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, a co za tym idzie zmniejszenie częstotliwości ich wywozu.

3. W związku z otrzymanymi skargami dotyczącymi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych przez Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o. z siedzibą Otwocku przy ul. Piastowej 2, Biuro Ochrony Środowiska skierowało do ww. przedsiębiorcy stosowne pisma, prosząc o wyjaśnienia w tej sprawie oraz informując, że nie wypełniając określonych w zezwoleniu, wydanym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, warunków, organ na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy wezwie go do niezwłocznego zaniechania naruszeń tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal będzie naruszał te warunki, organ cofnie w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

4. Firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadające zezwolenie, o którym mowa powyżej, sporządzają sprawozdanie z ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, co rok za poprzedni rok kalendarzowy. Rok 2007 jest pierwszym rokiem sprawozdawczym, w związku z tym, po przeanalizowaniu nadesłanych sprawozdań, Biuro Ochrony Środowiska sukcesywnie będzie kontrolowało podmioty, które prowadzą działalność zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. Jednocześnie pragnę poinformować, że w chwili obecnej kontrolowane są podmioty zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.

5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli podmiotów ją przeprowadzających, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt a) tiret drugie ww. ustawy. Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto wszelkie nieprawidłowości wynikające z przepisów Regulaminu […] i związane z działalnością firmy, która świadczy usługę odbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do tut. Biura, Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian przepisów ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu zapoznania się z projektem zmian lub zgłaszania ewentualnych uwag, proszę zgłaszać się bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury. Biuro Ochrony Środowiska tut. Urzędu nie jest organem, który odpowiedzialny jest za zmiany w aktach prawnych.

7. W rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) opakowaniami są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie. W związku z tym, opłata za worek do segregacji nie jest podwójnym opodatkowaniem, ponieważ odpadów nie traktujemy jako produkty.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz Piechowski
DYREKTOR Biura Ochrony Środowiska