List do Biura Ochrony Środowiska

W połowie lipca br. skierowałem do BOŚ list elektroniczny poruszający kilka kwestii związanych z segregacją odpadów na terenie m.st. Warszawy [zobacz >>>]. W tym piśmie napisałem m.in. że firma BŁYSK Sp. z.o.o., wywożąca odpady, przy odbiorze wrzuca do jednego samochodu worki z odpadami komunalnymi i posegregowanymi. Dnia 25 lipca otrzymałem odpowiedź (znak: OŚ-II-KLI/0717/5-3/08), podpisaną przez Dyrektora Dariusza Piechowskiego, z wyczerpującymi odpowiedziami na moje pytania, oraz z zapewnieniem, że Biuro zajmie się sprawą firmy BŁYSK Sp. z.o.o. [zobacz >>>] Cytuję:

W związku z otrzymanymi skargami dotyczącymi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych przez Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp. z o.o. z siedzibą Otwocku przy ul. Piastowej 2, Biuro Ochrony Środowiska skierowało do ww. przedsiębiorcy stosowne pisma, prosząc o wyjaśnienia w tej sprawie oraz informując, że nie wypełniając określonych w zezwoleniu, wydanym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, warunków, organ na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy wezwie go do niezwłocznego zaniechania naruszeń tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal będzie naruszał te warunki, organ cofnie w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Następnie poprosiłem o kopie listu do firmy BŁYSK oraz jej odpowiedzi, które też otrzymałem. W liście do firmy BŁYSK (znak: OŚ-II-ACH/0717/10/1/08), p.o. Zastępcy Dyrektora Arkadiusz Drewniak większość uwagi poświęcił częstotliwości odbierania odpadów. Cytuję:

W związku z otrzymanymi skargami dotyczącymi częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w ramach prowadzonej przez Państwa działalności wykonywanej na terenie m.st. Warszawy[...]

Dopiero na końcu listu napisał:

Z przedmiotowego pisma wynika, że skarżący zawarł z Państwem umowę na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych, natomiast odpady surowcowe [...] nie są odbierane w drodze selektywnej zbiórki.

Dziwi mnie to, gdyż w swoim liście w ogóle nie wspominałem o tym, by firma BŁYSK odbierała odpady z inną częstotliwością niż jest wymagana. Problemem nie jest to, że firma BŁYSK nie odbiera odpadów komunalnych i/lub surowcowych, problemem jest to, że odbierając miesza je wrzucając do tego samego samochodu. W liście do BOŚ, Prezes Zarządu firmy BŁYSK sp. z.o.o. Andrzej Rytka przerzucił cały ciężar odpowiedzi na terminowość odbioru odpadów, zapewniając że odbierane są nie rzadziej niż co 14 dni. Zapewniał również, że Odpady segregowane – makulatura, tworzywa sztuczne, szkło – odbierane są raz w miesiącu. [...] Odebrane odpady są gromadzone i poddane szczegółowej segregacji a następnie przekazywane do recyklingu.

Odpowiedź firmy BŁYSK świadczy, iż:

- Albo firma zdaje sobie sprawę z tego, że przedmiotem problemu jest mieszanie odpadów komunalnych i surowcowych podczas ich odbioru, jednak posiada własną sortownię odpadów, przez którą przechodzą wszystkie odpady odebrane przez firmę BŁYSK na terenie Warszawy, lub

- Firma BŁYSK nie zdaje sobie sprawy, iż przyłapano ją na ww. praktykach, gdyż list pana Drewniaka nie dotyczył w sposób zrozumiały tej kwestii. Można się jedynie zastanawiać, dlaczego pan Drewniak sformułował swój list w taki a nie inny sposób, nie przedstawiając poruszonego przeze mnie problemu w sposób zrozumiały.

Proszę, aby BOŚ zbadało tę sprawę. Jeżeli Biuro uważa zarówno list pana Drewniaka, jak i odpowiedź firmy BŁYSK za wyczerpujące w poruszonej przeze mnie sprawie, to będzie wg mnie oznaczało że firma BŁYSK sortuje wszystkie odebrane przez siebie odpady, co bardzo proszę sprawdzić. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, to informuję, że w dniu dzisiejszym ponownie widziałem jak pracownicy firmy jednocześnie wrzucali do tego samego samochodu odpady komunalne i surowcowe.

W załączniku jest zdjęcie, na którym pracownik w pomarańczowym kombinezonie wrzuca czarny worek z odpadami komunalnymi, a za nim pracownik w zielonym kombinezonie donosi zielony worek z posegregowanym szkłem. Na zdjęciu została uwieczniona data i godzina zdarzenia oraz napisy (na samochodzie i na plecach pomarańczowego kombinezonu) potwierdzające, iż chodzi o firmę BŁYSK sp. z.o.o.

W związku z powyższym, proszę o przeprowadzenie kontroli w firmie BŁYSK sp. z.o.o., ze szczególnym uwzględnieniem:

- W jaki sposób firma BŁYSK odbiera odpady surowcowe (czy razem z komunalnymi, tym samym samochodem lecz w innej komorze, tym samym samochodem lecz innym kursem, innym wyspecjalizowanym samochodem, itp.),

- Czy firma posiada własną sortownię odpadów, w której segregowane są odpady odbierane na terenie Warszawy,

- Jaki jest dalszy los odpadów posegregowanych (czy są mieszane z komunalnymi, czy są poddawane recyklingowi w zakładzie firmy BŁYSK, czy są przekazywane dalej do recyklingu – jeżeli tak to gdzie).

Proszę też o przesłanie mi wszelkiej korespondencji Biura Ochrony Środowiska i firmy BŁYSK w tej sprawie.

Z poważaniem,

Adam Piwocki.

Do wiadomości: Zielone Mazowsze.